ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η εταιρεία  «Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ», με έδρα στo 56ο χιλ. Αθηνών - Λαμίας, 32011, τηλέφωνο 22620 32202 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Europa Profil» ή «η Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «Χορηγός») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα λάβει χώρα υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Η Europa Profil αναλαμβάνει την εκτέλεση, την επικοινωνιακή υποστήριξη, καθώς και την χορήγηση των δώρων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα, τα οποία αποτελούν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gionaproject.gr .
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, ή και να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ή και να αντικαθιστά τα προσφερόμενα δώρα με άλλα, κατά την διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις.
Οι τυχόν κατά τα άνω τροποποιήσεις θα γίνονται μετά από αφενός σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στη διαδικτυακή σελίδα www.gionaproject.gr, με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.

O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στη διαδικτυακή σελίδα της Europa Profil στη διεύθυνση www.gionaproject.gr. Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον Διαγωνισμό και γενικότερα το τεχνικό μέρος αυτού έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «TenFour Υπηρεσίες διαφήμισης ΕΠΕ», που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής (οδός Αγ. Σοφίας αριθ. 9). Χορηγός του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ίδια η Διοργανώτρια εταιρία «Europa Profil», η οποία θα παρέχει τα Δώρα στoυς νικητές. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης του νικητή.

2.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού  αρχίζει την Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2013 και θα διαρκέσει μέχρι Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 (εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού»). Σε περίπτωση που η παραπάνω διάρκεια του Διαγωνισμού τροποποιηθεί, ανακοίνωση για την τροποποίηση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή σελίδα της Διοργανώτριας www.gionaproject.gr. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

2.2 Η δυνατότητα και το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά την διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό 2.1. Τυχόν δήλωση συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά την λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη, άκυρη και δεν παράγει κανένα δικαίωμα και καμία έννομη συνέπεια.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προς τούτο η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας.

2.3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16 ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»), οι οποίοι έχουν νόμιμη και εν ισχύ καθ΄ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι ιδρυτές, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διευθυντές, οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας, αλλά και όλων των επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν μέλη του δικτύου της Διοργανώτριας εταιρίας, οι ιδρυτές, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διευθυντές, οι διαχειριστές, οι εκπρόσωποι ή οι εργαζόμενοι στην διαφημιστική εταιρεία TenFour, και όσοι μετέχουν στην προωθητική ενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και οι σύζυγοι και τέκνα όλων των προαναφερθέντων. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται ή εκχωρείται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

2.4 O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και επίσκεψης στον ιστοχώρο www.gionaproject.gr, με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό  θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. O κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα συμμετοχής με μία και μόνο ηλεκτρονική διεύθυνση και ένα ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πολλαπλές συμμετοχές με τα ίδια ή ψευδή στοιχεία θα ακυρώνονται και ως έγκυρη θα θεωρείται η πρώτη χρονικά επιτυχής υποβολή συμμετοχής.

2.5  Στο διαγωνισμό παίρνουν μέρος όλοι όσοι έχουν σωρευτικά: α) επισκεφθεί τον ιστοχώρο της Europa www.gionaproject.gr και παρακολουθήσει το σχετικό video, β) έχουν απαντήσει σωστά και τις τρεις ερωτήσεις του διαγωνισμού, ώστε να συμμετάσχουν επιτυχώς στην κλήρωση γ) έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας με τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη, και δ) έχουν πλήρως αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής του Διαγωνισμού.

2.6. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό θα πρέπει ο συμμετέχων να έχει συμπληρώσει το 16 ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία επιτυχούς υποβολής της συμμετοχής του.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή α) αναλυτικών στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου) ή και β) αντιγράφου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλων εγγράφων ή πιστοποιητικών από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή στοιχεία (και δη η ηλικία) του συμμετέχοντος, με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων των συμμετεχόντων ή και νικητών, τον έλεγχο της έγκυρης συμμετοχής σε αυτόν και την αποστολή του δώρου στο νικητή.
Συμμετέχοντες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, θα κληθούν να παράσχουν την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και πάντως πριν από τον χρόνο παραλαβής των δώρων που θα δοθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού, άλλως η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό θα ακυρώνεται.

Οι συμμετέχοντες με μόνη την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, θεωρείται αυτοδικαίως ότι αποδέχονται την εισαγωγή αυτών των στοιχείων τους σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων). 
  2.7. Η Διοργανώτρια στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού και μέσα στα όρια της καλής πίστης και χρηστών συναλλακτικών ηθών σε συνδυασμό με την επιμέλεια του μέσου συνετού συναλλασσόμενου, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να καταστήσει τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών στους συμμετέχοντες ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. 

2.8. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, με τη συμμετοχή τους σε αυτόν, αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι: α) πριν την συμμετοχή τους οφείλουν να έχουν αξιολογήσει το περιεχόμενο των όρων συμμετοχής και β) μόνο εάν έχουν κατανοήσει απόλυτα και αποδεχθεί όλους και καθένα ανεξαιρέτως τους όρους συμμετοχής τους, να υποβάλουν συμμετοχή, καθώς με την υποβολή της συμμετοχής τους δηλώνουν στην Διοργανώτρια και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι αφενός για τις ενέργειες που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού, αφετέρου για όλες τις σχετικές συνέπειες.

3.1. Από το σύνολο των συμμετεχόντων θα κληρωθούν 7 νικητές και 7 αναπληρωματικοί από τις παρακάτω 3 κατηγορίες δώρων:
Κατηγορία 1: Αντικατάσταση συστήματος αλουμινίου αξίας 12.000 ευρώ 
Κατηγορία 2: 1 θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας αξίας 1.200 ευρώ
Κατηγορία 3: 5 τεμάχια ηλεκτρονικό μάτι ( digital door viewer) αξίας 100 ευρώ/έκαστο

Από την κατηγορία 1 θα κληρωθούν ένας νικητής και ένας αναπληρωματικός, από την κατηγορία 2 θα κληρωθούν ένας νικητής και ένας αναπληρωματικός, και από την κατηγορία 3 θα κληρωθούν 5 νικητές και 5 αναπληρωματικοί.

3.2 Η ανάδειξη των νικητών και αναπληρωματικών (σύνολο 7 νικητές και 7 αναπληρωματικοί αυτών) για τα αντίστοιχα δώρα κάθε κατηγορίας, θα γίνει μέσω διαδικτυακής κλήρωσης με τη χρήση ηλεκτρονικού εργαλείου . Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στη δικτυακή της σελίδα www.gionaproject.gr ή στο προφίλ της https://www.facebook.com/EuropaProfil στο facebook.
Οι νικητές και οι αναπληρωματικοί θα αναδειχθούν και θα ειδοποιηθούν με βάση την σειρά της κληρώσεώς τους.

3.3 Μετά την Κλήρωση και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από αυτήν οι εντεταλμένοι προς τούτο υπάλληλοι ή συνεργάτες της Europa Profil θα αποστείλουν στους νικητές ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα από αυτούς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο και χρόνο παραλαβής του δώρου. Οι νικητές οφείλουν να απαντήσουν στην επικοινωνία αυτή με τον ίδιο τρόπο ή με τον τρόπο που θα προσδιορίζει η Διοργανώτρια στο σχετικό ηλεκτρονικό της μήνυμα, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δίδοντας ταυτόχρονα όλα τα αναλυτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λπ.) αλλά και τα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης αυτών (εάν του ζητηθούν από τη Διοργανώτρια), για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί (με τον άνω τρόπο) δυνατή η επικοινωνία με κάποιους ή κάποιον νικητή εντός του άνω χρονικού διαστήματος, για οιαδήποτε αιτία, ο νικητής χάνει το δικαίωμα στο δώρο, το οποίο με την αυτή ως άνω διαδικασία προσφέρεται στον αντίστοιχο αναπληρωματικό νικητή της κατηγορίας. Εάν και με αυτόν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία εντός της άνω προθεσμίας η Διοργανώτρια ουδεμία υποχρέωση έχει εφεξής να παραδώσει το δώρο.

Οι νικητές, εφόσον έχει εξακριβωθεί η ταυτοπροσωπία των δηλωθέντων στοιχείων τους, μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους το αργότερο εντός προθεσμίας 2 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κληρώσεως και στην ακριβή ημερομηνία και τόπο που θα ορίσει η Διοργανώτρια κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της. Για την παραλαβή οι Νικητές υποχρεούνται να επιδείξουν σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας, την αστυνομική τους ταυτότητα (ή άλλο δημόσιο επίσημο έγγραφο) και να υπογράψουν το σχετικό παραστατικό παραλαβής δώρου. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές είναι ανήλικος, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει αποκλειστικά και μόνον ο γονέας του ή ο κηδεμόνας του ή ο ασκών νομίμως τη γονική μέριμνα αυτού επιδεικνύοντας και χορηγώντας αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του τελευταίου και η άνω ιδιότητά του.

Το δώρο ως ανωτέρω περιγράφεται αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία τους σε χρήμα, ή άλλως.
Η μόνη υπεύθυνη για την παροχή του δώρου είναι η Διοργανώτρια Εταιρία Europa Profil. 
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οιοσδήποτε εκ των Νικητών έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατοχυρώσει το δώρο του κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα ή προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) , καθώς και για τυχόν μη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στην Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής εκ μέρους των Νικητών ή μη λήψη του μηνύματος αυτού για οποιονδήποτε λόγο από την Διοργανώτρια.
Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση αυτών, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω δώρα. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.

3.4 Ρητώς διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή και το Δώρο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζεται ή και δεν εκχωρείται σε τρίτα πρόσωπα, για οιαδήποτε αιτία, ούτε λόγω κληρονομικής διαδοχής, ούτε και ανταλλάσσεται με χρήματα.

3.5 Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο, δύναται να απωλέσει το σχετικό δικαίωμα στο δώρο για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους ή και αμφισβητήσει οιονδήποτε εξ αυτών, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει και παραδώσει στην Διοργανώτρια σχετική υπεύθυνη δήλωση όταν και εάν του ζητηθεί απόαυτήν.
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί έναν οιονδήποτε από τους όρους του παρόντος, 
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή μέσα στην άνω προθεσμία αποβεί άκαρπη.
(ε) σε  περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν απαντήσει εντός της άνω προθεσμίας στο ηλεκτρονικό μήνυμα της Διοργανώτριας ή και δεν στον χρόνο και τόπο που θα του υποδείξει η διοργανώτρια για την παραλαβή του δώρου, ή σε περίπτωση που ο ανήλικος νικητής δεν προσήλθε στην ορισθείσα ημερομηνία και τόπο παραλαβής του δώρου με τους κηδεμόνες του.
(στ) Η παράδοση οιουδήποτε δώρου σε Νικητή τελεί επίσης υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από τον εν λόγω Νικητή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του Νικητή.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αναπληρωτής, όπως προέκυψε από την κλήρωση.

4.1 Τα προσωπικά δεδομένα των ενηλίκων συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Europa Profil. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των άνω ενηλίκων συμμετεχόντων από την Europa Profil είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια του συγκεκριμένου Διαγωνισμού και αυτούς και μόνο δύναται η Διοργανώτρια να ενημερώνει σχετικά με μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές της ενέργειες. Η Europa Profil δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των ενηλίκων και μόνο συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό σε συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ή για στατιστικούς λόγους. 
Η Europa Profil δικαιούται επίσης να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των ενηλίκων συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Διοργανώτρια έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του, το οποίο, με απόδειξη παραλαβής του, θα απευθύνει στην Europa Profil.
Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του στο e-mail info@profil.gr ή/και στο τηλέφωνο 22620-32100 Γραμμή Εξυπηρέτησης Ιδιωτών, κατά τις ώρες λειτουργίας της Διοργανώτριας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.
Η δήλωση της συγκατάθεσης τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται στο χρήστη οι διαφημιστικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών του υπευθύνου ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη. Η ανάκληση της συγκατάθεσης τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα.

4.2 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@profil.gr ή/και στο τηλέφωνο 22620-32100 Γραμμή Εξυπηρέτησης Ιδιωτών κατά τις ώρες λειτουργίας της εταιρίας.

5.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο αυτού κατά τα άνω οριζόμενα.

5.2 Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται τη σελίδα https://www.facebook.com/EuropaProfil και τον ιστοχώρο www.gionaproject.gr στις οποίες και θα δημοσιευτούν πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στη σελίδα https://www.facebook.com/EuropaProfil χωρίς προειδοποίηση.

5.3 Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της σελίδας https://www.facebook.com/EuropaProfil, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην ανωτέρω σελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους Συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στις ανωτέρω σελίδες ή σε τμήμα αυτών προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@profil.gr, προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

5.4 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

5.5 Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης των σελίδων www.gionaproject.gr και https://www.facebook.com/EuropaProfil παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

5.6 H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται, μεταξύ άλλων, σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ' οιονδήποτε τους όρους του ή προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους Συμμετέχοντες.

5.7 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

5.8 Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του συμμετέχοντος με το Διαδίκτυο  που υπό το παρόν αναφέρεται,  ιδιαιτέρως δε αν οφείλονται, ενδεικτικά, σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού τους (ανωτέρα βία), σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

5.9 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

5.10 Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για τα ατομικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία Europa Profil δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων. Με την επιφύλαξη άλλων ειδικώς στο παρόν οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι κατά την κρίση της διοργανώτριας απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

6.1  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει και να δημοσιοποιεί τα ονόματα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και να προβάλει φωτογραφικό υλικό που τυχόν έχει κατά τη διάρκεια απονομής του δώρου, μέσω των ιστοσελίδων της είτε μέσω της σελίδας της στο Facebook, δια του τύπου ή/ και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων καθώς και με οποιοδήποτε άλλο μέσο θεωρεί κατάλληλο και στο πλαίσιο οποιασδήποτε ενέργειας ιδιαίτερα δε σχετικής με την προώθηση του Διαγωνισμού, άνευ αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος προς τους συμμετέχοντες.

6.2 Οι Συμμετέχοντες (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων συμμετεχόντων αυτών) δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.

7. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμού προϋποθέτει και δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του. Η μη ακριβής τήρηση αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμού  διέπεται πλέον από τους παρόντες όρους που εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής τους από τους συμμετέχοντες.

8.1 Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ'οιονδήποτε τρόπο με το Facebook.

8.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook.

9. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@profil.gr

10. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gionaproject.gr.